Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie

Niniejszy dokument polityki przetwarzania informacji oraz zgody ma zastosowanie do relacji między FeedbackFrog AB, nr org. 559136-0499 („FeedbackFrog” lub 1. osoba liczby mnogiej) a Tobą (2. osoba liczby pojedynczej) jako osobą, która wyraziła zainteresowanie uczestniczeniem w badaniach rynku oraz testach produktów organizowanych przez nas – samodzielnie lub w powiązaniu ze stroną trzecią.

Jesteśmy odpowiedzialni za dane osobowe dotyczące Ciebie, zbierane i przetwarzane przez nas w ramach określonego celu. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 oraz innymi właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych („właściwe przepisy prawa”).

Niniejszy dokument polityki i zgody zawiera informacje, do otrzymania których jesteś uprawniony na podstawie właściwych przepisów prawa odnoszących się do przetwarzania Twoich danych osobowych, a Ty potwierdzasz pisemnie swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które uprzednio podałeś nam telefonicznie.

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy dane osobowe od Ciebie w związku z Twoim wnioskiem skierowanym do nas w sprawie udziału w badaniach rynku lub testach produktów oraz komunikacją (telefoniczną lub mailową) przed takimi badaniami lub testami. Badania rynku i testy produktów są przeprowadzane przez nas lub przez naszego partnera („Partner”), w imieniu klienta, który zatrudnił nas lub naszego Partnera do przeprowadzenia takich badań rynku lub testów produktów („Klient”). Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby informować Cię o takich badaniach rynku lub testach produktów oraz zapraszać Cię do uczestnictwa w takich przedsięwzięciach.

Dane osobowe dotyczące Ciebie, które mogą być przez nas zbierane i przetwarzane, obejmują Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e‑mail, wiek, zatrudnienie oraz mogą obejmować także inne informacje, takie jak poziom dochodów, wzrost, stan cywilny, stan zdrowia, w tym wzroku, zwyczaje w zakresie konsumpcji produktów używanych w gospodarstwie domowym, rodzaj mieszkania, liczbę dzieci, lokalizację miejsca zamieszkania oraz inne podobne informacje wykorzystywane do profilowania testujących na potrzeby badań rynku i testów produktów.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas jest – zgodnie z właściwymi przepisami prawa – Twoja zgoda na przetwarzanie danych, której udzielasz poniżej.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Decydując się na udział w badaniu rynku lub teście produktu, zgadzasz się również, abyśmy przekazali Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu Partnerowi, który przeprowadza badanie rynku lub test produktu, aby mieć pewność, że weźmiesz udział w teście. Po zakończeniu testu Partner usuwa Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Po ujawnieniu Twoich danych osobowych Partnerowi ponosi on wyłączną odpowiedzialność za dane, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, oraz za dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie mamy dostępu do Twoich danych osobowych ani kontroli nad nimi po ich ujawnieniu Partnerowi, a kwestie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych po ujawnieniu należy zgłaszać odpowiedniemu Partnerowi.

Możemy ponadto ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, które świadczą nam usługi związane z Twoimi danymi osobowymi, takie jak dostarczanie systemów informatycznych oraz usługi związane z IT, w tym przechowywanie danych osobowych. Taka strona trzecia, która jest uznawana za asystenta ds. danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów prawa, może przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia nam takich usług, a my, jako administrator danych osobowych, zawieramy umowę o dostęp do danych osobowych z takimi stronami trzecimi w celu zagwarantowania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane prawidłowo i zgodnie z naszymi zasadami i instrukcjami. Takie strony trzecie, które mogą przetwarzać Twoje dane osobowe, mogą znajdować się w krajach spoza UE/EOG. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że w odpowiednich przypadkach takie przekazywanie Twoich danych osobowych będzie następowało do stron trzecich poza UE/EOG. W takich przypadkach przekazania Twoich danych osobowych do kraju trzeciego Twoja zgoda stanowi podstawę prawną do przekazania, a my dopilnujemy, aby odbiorca przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych stronom trzecim w innych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy (a) zostało to szczegółowo uzgodnione między nami a Tobą lub (b) jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić przepisy ustawy lub zastosować się do decyzji administracyjnej lub postanowienia sądu.

OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w okresie, w którym jesteś zarejestrowany u nas jako dobrowolny uczestnik badań rynku lub testów produktów.

Zgodnie z punktem „Zgoda na przetwarzanie” poniżej w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, a my zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych tak szybko, jak to możliwe oraz usuniemy je z naszych systemów tak szybko, jak to praktycznie możliwe (z wyjątkiem kopii zapasowych systemów informatycznych, które mogą być przechowywane przez ograniczony czas po takim zaprzestaniu przetwarzania danych).

Regularnie przeglądamy nasz rejestr osób zainteresowanych testowaniem, a jeżeli nie uczestniczyłeś w żadnym badaniu rynku ani testowaniu produktu przez ostatnie trzy lata, usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że poinformujesz nas, że chcesz pozostać w naszym rejestrze.

Jeżeli mielibyśmy obowiązek zachować Twoje dane osobowe dłużej niż przez okres podany powyżej ze względu na wymagania prawne wynikające z zasad rachunkowości, przepisów podatkowych lub innych przepisów prawa, zachowamy Twoje dane osobowe przez okres wskazany w takich wymaganiach prawnych.

Prosimy także mieć na uwadze, że Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu mogą znajdować się także u naszych Partnerów zgodnie z powyższym punktem „Udostępnianie Twoich danych osobowych stronom trzecim” oraz że powinieneś skontaktować się także z tymi Partnerami, jeżeli życzysz sobie, aby oni także zaprzestali przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE

Niniejszym potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z treścią niniejszego dokumentu polityki przetwarzania informacji oraz zgody.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z powyższym punktem „Okres przetwarzania danych osobowych”. Możesz odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób podany poniżej w punkcie „Dane kontaktowe”.

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA ORAZ SKARGI

Na podstawie właściwych przepisów prawa możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, masz prawo do przenoszenia danych, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, możesz skontaktować się z nami w sposób podany poniżej w punkcie „Dane kontaktowe”. Możesz również złożyć skargę do organu nadzoru (w Szwecji jest to Szwedzki Urząd ds. Ochrony Danych (www.datainspektionen.se)).

DANE KONTAKTOWE

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z właściwych przepisów prawa, lub masz pytania lub zażalenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami według poniższych informacji:

FeedbackFrog AB, Kungsbro Strand 21, 112 26 Stockholm, Szwecja
Telefon: +04676 149 9939 Osoba do kontaktu: Amanda Lilja, amanda@feedbackfrog.com

Po otrzymaniu Twojego zapytania może pojawić się konieczność podjęcia przez nas odpowiednich kroków w celu upewnienia się co do Twojej tożsamości, abyśmy mogli zagwarantować, że informacje dotyczące Twoich danych osobowych są ujawniane wyłącznie Tobie.