För företag För testare flags img flags img

Dagboksstudier

Se hur ni kan använda dagboksstudie som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är en dagboksstudie?

Dagsboksstudie är en kvalitativ metod där du får reda på mer om dina användares beteenden, tankar, känslor och attityder. Vid en dagboksstudie samlas kvalitativa data in för att få en ökad förståelse för testpersonernas upplevelser gällande en produkt eller tjänst under en bestämd tidsperiod.

Det är testpersonerna själva som för dagbok under testperioden. Perioden kan vara några dagar, några veckor eller några månader. Under dagboksundersökningens tidsperiod ska testdeltagarna alltså föra dagbok, digitalt eller med papper och penna, specifikt om den produkt eller tjänst som ska utvärderas. Vid en dagboksstudie kan testpersonerna även dokumentera sina upplevelser med hjälp av foto och film.

Med en ökad förståelse för användarnas behov, vanor och mönster blir produkt- eller tjänsteutvecklingen både enklare och mer effektiv.

Varför gör man en dagboksstudie?

Ska du erbjuda dina kunder en komplex produkt eller tjänst som ska användas under en lång tid kan en dagboksstudie vara en utmärkt testmetod. Det kan nämligen vara svårt för testpersoner att komma ihåg alla detaljer vid ett enstaka tillfälle som vid en djupintervju. Skulle du i stället använda en enkät kan du gå miste om viktiga vinklingar. En enkät tillåter vanligtvis inte testpersonerna att svara djupare och mer utvecklande på frågorna.

Dagboksmetoden ger däremot kunskaper om hur produkten eller tjänsten används i realtid och kan ge en långsiktig kontextuell förståelse av testpersonernas användarupplevelse. Studien kan berätta något om testdeltagarnas vanor: när produkten eller tjänsten används och hur attityden och motivationen upplevs. Studien kan också visa om testpersonernas beteende förändras över tid, helt enkelt beskriva hela kundupplevelsen eller kundresan.

Vanliga ämnesområden för dagboksstudier

En dagboksstudie kan öka förståelsen inom ett brett fokus av ämnen. I många fall ska studien ge svar på hur en produkt eller tjänst används och hur beteendet förändras över tid. Det kan handla om testdeltagarnas vilja att dela information via sociala medier eller hur ett köp på en webbplats går till från inspiration till ett faktiskt avslut. Det kan också vara en mer allmän aktivitet som ska studeras, till exempel hur deltagarnas matinköp ser ut, eller en mer specifik aktivitet, till exempel hur deltagarna använder en viss app för sina matinköp.

Hur går en dagboksstudie till?

Vid en dagboksstudie ska testpersonerna anteckna sina upplevelser av produkten eller tjänsten under en längre tid. Det kan vara allt från några dagar upp till några veckor eller månader. Dagboken kan föras digitalt eller med hjälp av papper och penna. Tänk på att det kan ta tid att tolka deltagarnas handstil och överföra informationen digitalt vid val av pappersdagbok. Väljer du en elektronisk dagbok finns möjligheten för deltagarna att addera foto och film på ett smidigare sätt.

Dagboken som testpersonerna ska fylla i kan vara öppen och fri. Det innebär att deltagarna själva får bestämma när, var och hur de ska föra sin dagbok. Det kan ge information som du kanske inte ens tänkt på att fråga om, men det kan också ge för lite information om sådant du faktiskt vill veta.

Du kan också välja en strukturerad form av dagbok med mer noggranna instruktioner, frågor och bestämda tidsangivelser när anteckningar ska göras. Då får du ofta den information du bett om, men du kan förlora sådan kunskap som deltagarna skriver mer spontant. I många fall används en blandning mellan öppen och strukturerad dagbok.

I slutet av dagboksstudien samlas dagböckerna in för att utvärderas och analyseras. Ibland avslutas också studien med en intervju med testpersonerna där de får en möjlighet att förklara och ytterligare utveckla sina anteckningar i dagboken.

Dagboksstudier i olika faser av produkt- eller tjänsteutvecklingen

En dagboksstudie kan genomföras tidigt, i mitten eller i slutet av en produkt- eller tjänsteutveckling. Det beror helt enkelt på vad syftet med studien är. Enkelt kan de olika stadierna beskrivas så här:

 • tidigt – för att undersöka användarnas behov och få ökad förståelse för vilka produkter och tjänster som efterfrågas
 • mitten – för att analysera och identifiera problem på tidiga prototyper och lösningar
 • slutet – för att kontrollera funktionaliteten och justera detaljer.

När bör man välja en dagboksstudie som metod?

Dagboksstudier kan hjälpa dig att förstå hur användare interagerar med din produkt eller tjänst i verkliga situationer under en bestämd tidsperiod. Studien kan hjälpa dig att se användarnas:

 • vanor
 • attityder, tankar och känslor
 • förändringar i beteende.

Hur hittar man deltagare till dagboksstudier?

En dagboksundersökning består av fem steg:

 1. planering
 2. rekrytering
 3. övervakning
 4. rapportering
 5. analys

Alla delar är lika viktiga för att studien ska ge ett användbart resultat. Vi på FeedbackFrog kan hjälpa dig med rekryteringen av dina testpersoner. Vi hittar och bokar deltagare som passar din önskade målgrupp. Vi kan bland annat rekrytera testdelatagare efter intressen, ålder, kön, datorvana och språk. Vi tar hand om all administration och kontakt med testdeltagarna.

Se här vad de skulle kosta att beställa deltagare >

Vilka fördelar och nackdelar finns det med dagboksstudier?

Fördelar med dagboksstudier

 • kan kartlägga testpersonernas beteende och relation till produkten eller tjänsten över en längre period
 • kan ge kvalitativa data hur produkten eller tjänsten används och uppfattas i rätt kontext
 • kan ge mer tillförlitlig och ärlig information jämfört med metoder där frågorna ställs och svaras på i efterhand
 • kan ge en djupare och mer detaljrik information
 • kan minska risken för att testdeltagarna bli påverkade av den som intervjuar, observerar eller modererar
 • kan kompletteras med foto och film för en större förståelse.

Nackdelar med dagboksstudier

 • kräver längre tid att förbereda och genomföra
 • är beroende av testpersonernas engagemang
 • ger stort insamlat material som kräver analys.

  Contact us for advice

  Vanliga frågor & svar

  Lägg till ett par frågor och svar