För företag För testare flags img flags img

Djupintervjuer

Se hur ni kan använda djupintervju som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är en djupintervju?

En djupintervju är en metod som används för att få reda på hur användare uppfattar, känner och tänker om en viss produkt eller tjänst. Metoden kan ge svar på hur de enskilda deltagarna resonerar kring olika problemställningar. Den kan ge svar på deltagarnas åsikter och attityder samt deras drivkrafter, motiv till köp och vad som styr beslutsprocessen. Intervjun kan hållas tidigt i en produkt- eller tjänsteutveckling för att ge kunskap om användarnas behov och önskemål. Ibland används intervjuer under utvecklingsfasen för att identifiera problem och hitta nya lösningar. Djupintervjuer kan också hållas för att utvärdera en produkt eller tjänst som redan finns.

Djupintervjuer är en strukturerad metod som enkelt kan beskrivas i tre steg:

1. förberedelse av intervjun där studiens syfte och mål formuleras och frågor utarbetas

2. själva intervjun där frågorna ställs och svaren antecknas eller spelas in

3. analys av intervjun där den insamlade informationen bearbetas och analyseras.

Mål och syfte med intervjun

Det är viktigt att du har ett genomtänkt mål med intervjun. Den ska varken vara ett säljsamtal eller bara en trevlig pratstund. Du genomför intervjun för att du vill ta reda på något. Målet får dock inte vara alltför brett. Risken är då att du får information som inte är relevant för studien. Målet med intervjun ska vara kortfattat, konkret och relaterat till användarnas upplevelse, attityder och beteende runt din produkt eller tjänst.

Varför ska du göra djupintervjuer?

En intervju kan ge kunskap och insikter om användarnas upplevelse av till exempel en webbplats, en app, en produkt, en tjänst eller en process. Genom intervjun kan du få reda på vilket innehåll som fungerar, vad användarna tycker är viktigt, vad som eventuellt saknas och vad som kan förbättras.

Hur går en djupintervju till?

En djupintervju kan inte göras utan gedigna förberedelser. Gör i ordning en lista med frågor som du vill ställa och som är relaterade till undersökningens syfte och mål. Troligtvis kommer du under själva intervjun komma på olika följdfrågor. Självklart ska du ställa dem då, men det är alltid bra att ha en lista med frågor att börja med. Det ger dig också möjlighet att diskutera frågorna med dina medarbetare före intervjun. Kanske kan ni tillsammans förutse några svar och direkt hitta relevanta följdfrågor? Det säkerställer också att du inte glömmer bort att ställa en eller flera frågor. När du förbereder frågorna i förväg kan du även se till att frågorna är öppna och tydliga, och inte ledande och vaga. Det kan också vara bra att förbereda några fler frågor än du egentligen planerar att ställa. En del deltagare behöver få frågorna ställda från olika perspektiv och på olika sätt för att kunna svara utförligt.

När djupintervjuerna är genomförda ska all data som samlats in sammanställas och analyseras. Försök att hitta mönster och teman i de olika intervjuerna som hänger ihop. Det ger en mer strukturerad bild av resultatet och visar vilken väg utvecklingen av din produkt eller tjänst ska ta.

Val av plats för en djupintervju

För att en djupintervju ska bli bra gäller det att skapa en så avslappnad och bekväm atmosfär som möjligt. Det kommer att få deltagarna att våga öppna upp sig och svara på dina frågor. För att skapa en sådan situation kan du:

 • ha någon form av interaktion, videosamtal eller telefonsamtal, före själva intervjutillfället
 • förklara syftet med intervjun flera gånger
 • berätta hur informationen kommer att användas
 • förbereda frågor i god tid före intervjun
 • börja med enkla frågor för att sedan komma in på mer avancerade och komplexa områden
 • uppmuntra till utförliga svar genom att ta anteckningar, nicka, ha ögonkontakt, ge bekräftelse och ställa följdfrågor
 • låta deltagaren tala till punkt, utan att avbryta.

Intervju kan till exempel ske på deltagarens arbetsplats eller i hens hem. Den kan också hållas på din arbetsplats eller ditt kontor. Ett tredje alternativ är att intervjua deltagaren online. Vilken plats du väljer beror bland annat på var deltagaren känner sig mest bekväm och om intervjun kräver att den hålls på en plats där deltagaren har tillgång till en särskild miljö för att kunna svara på frågorna.

Hur hittar man deltagare till djupintervjuer?

En viktig del av en djupintervju är att hitta rätt deltagare att intervjua. Låt studiens mål och syfte styra urvalet av dess deltagare. Deltagargruppen ska vara ett representativt urval av produktens eller tjänsten användare. Rekryteringsarbetet kan vara både svårt och tidskrävande. Låt därför FeedbackFrog hjälpa dig med det. Vi hittar och bokar alla deltagare du behöver och tar dessutom hand om all administration runt deltagarna. Så fort vi får en deltagarprofil från dig är vi redo att sätta i gång rekryteringen.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med djupintervjuer?

Fördelar med djupintervjuer

 • En intervju är ett tillfälle att komma nära användarna. Det ger en förståelse för deras behov, drivkrafter, tankar och känslor.
 • Under intervjusituationen kan du fånga upp aspekter som du inte tänkt på. Du kan ställa följdfrågor för att reda ut frågan från många olika perspektiv.
 • Du kan välja att under intervjun gå djupare i vissa frågor och utforska tankebanor och resonemang som deltagaren tar upp.

Nackdelar med djupintervjuer

 • Det är lätt att glömma. Våra minnen är inte tillförlitliga och därför kan en deltagare ibland ha svårt att minnas hur upplevelsen av din produkt eller tjänst egentligen var.
 • Vanligtvis finns en skillnad mellan vad vi människor säger och vad vi faktiskt gör. Detta är viktigt att ha med sig under intervjun.
 • Deltagaren kan utelämna viktiga detaljer även om du försöker att ställa många följdfrågor.
 • En deltagare som är privat och blyg kan vara ovilliga att dela med sig och svara detaljerat på dina frågor.

En djupintervju kan kompletteras med andra testmetoder för att få en så korrekt och utförlig data som möjligt. En kombination av testmetoder kan hjälpa dig att kartlägga hur produkten eller tjänsten kan förbättras.

  Contact us for advice

  Vanliga frågor & svar

  Lägg till ett par frågor och svar