För företag För testare flags img flags img

Enkätundersökningar

Se hur ni kan använda enkätundersökningar som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är en enkätundersökning?

En enkätundersökning är en kvalitativ undersökningsmetod som kan användas för att samla in data om en produkt eller tjänst från en större grupp av respondenter. Enkäten består vanligtvis av ett antal standardiserade frågor strukturerade på ett sådant sätt att alla deltagare ska kunna besvara dem på lika villkor. Enkätundersökningar används för att få en större kunskap om personerna som besvarar frågorna för att sedan kunna beskriva, jämföra och förutsäga deras attityder, känslor och beteenden om den undersökta produkten eller tjänsten. Frågeformuläret kan skickas ut online eller offline. Med dagens teknik är enkäter online den vanligaste metoden.

Enkäter online

En enkätundersökning som genomförs online består av ett antal frågor som respondenterna kan fylla i via internet. Frågeformuläret kan skickas ut via bland annat sociala medier, e-post, SMS eller QR-koder. Att skicka ut enkäter online är ett ofta snabbt, smidigt och billigt sätt att samla in data på. Svarsfrekvensen är vanligtvis högre vid enkäter online jämfört med undersökningar som görs med hjälp av papper och penna. Information som samlas in online lagras också smidigt i en databas som sedan kan undersökas och utvärderas.

Enkäter offline

Datainsamling med papper och penna är en metod som är svår och långsam att hantera. Eftersom i princip alla idag har tillgång till internet finns få tillfällen där en pappersenkät skulle vara ett bättre alternativ än en onlineundersökning. Väljer du att skicka ut en enkät som en pappersenkät är vår rekommendation att du också bifogar ett färdigadresserat och frankerat svarskuvert.

Enkätundersökningar kan också göras via telefon eller som personliga möten. Svarsfrekvensen blir i dessa fall normalt mycket höga men metoderna är väldigt tidskrävande.

När passar enkätundersökningar?

En enkätundersökning kan användas för att samla in en mängd olika data. En enkätundersökning kan till exempel skickas ut för att undersöka:

 • kundnöjdheten om en vara eller tjänst, till exempel pris, kvalitet, kundsupport och leveransmöjligheter
 • hur medarbetare uppfattar arbetsplatsens kultur och arbetssätt
 • kursutvärderingar.

Hur skapar du en bra enkät?

Börja med att definiera målet med undersökningen. Har du inte helt klart för dig vad du vill undersöka blir det svårt att formulera adekvata frågor och få svar som är användbara. I detta arbete ska du också definiera urvalet, alltså din målgrupp. En hög kvalitet på målgruppen ger i slutändan bättre svarskvalitet och bättre kunskap och insikter om gruppen.

Fundera också på hur många frågor som är rimliga att ha med i undersökningen. Du måste ställa tillräckligt många frågor för att få in den data som du efterfrågar men samtidigt försöka undvika överflödiga frågor som bara irriterar deltagarna och ger onödiga data att bearbeta och analysera. Undersökningen ska kännas logisk och vara enkel för deltagarna att besvara. Deltagaren ska förstå varför hen ska besvara frågorna och hur svaren ska användas.

Formulera frågorna med ett språk som är lätt att förstå. Undvik långa frågeformuleringar och krångliga ord. Frågorna kan vara formulerade som ja- och nej-frågor eller flervalsfrågor. Du kan också använda skattningsskalor eller öppna frågor som ska besvaras med respondenternas egna ord. Enkäter används i första hand för att få fram kvantitativa data men genom att addera några öppna frågor kan du också få kvalitativa svar. Innan du sedan skickar ut enkäten till din målgrupp är det bra att testa den på några få kollegor. Då kan du fånga upp eventuella problem och justera dessa innan den faktiska undersökningen genomförs.

Här kommer en kort sammanfattning hur en enkätundersökning kan gå till:

 1. Bestäm mål och syfte med undersökningen
 2. Definiera målgruppen
 3. Bestäm enkätmetod
 4. Skapa undersökningen
 5. Testa enkätfrågorna
 6. Skicka ut enkäten
 7. Övervaka svarsfrekvensen
 8. Analysera svaren
 9. Dra slutsatser

Vilka fördelar och nackdelar finns det med enkätundersökningar?

Fördelar med enkätundersökningar

Den stora fördelen med enkätundersökningar är att du snabbt och enkelt kan samla in data från många personer på en relativt kort tid. Detta gäller i synnerhet vid undersökningar som förmedlas online. Eftersom alla svar registreras direkt blir även analysen snabb och effektiv. Du kommer snart att kunna se trender och dra slutsatser. Onlineundersökningar är också lätta och flexibla att delta i för respondenterna som själva kan bestämma när och var enkäten ska fyllas i. Frågorna är korta och enkla att besvara vilket ökar chanserna att få ärliga svar och en hög deltagarnivå. En annan fördel med enkätundersökningar är att de finns flera färdiga enkätmallar att använda.

Nackdelar med enkätundersökningar

För att en enkätundersökning ska vara effektiv ska frågorna vara korta och lätta att förstå och svaren enkla att fylla i. Enkäter ger därför inte möjligheten till mer flexibla och utvecklande svar och nyansskillnader. Känslor och attityder kan därmed gå förlorade.

En annan nackdel med enkätundersökningar är risken att få en låg svarsfrekvens. Det finns också en risk att enkätundersökningar som genomförs online inte ger ett representativt svarsunderlag. Undersökningen kräver tillgång till en mobiltelefon eller dator och vissa grupper i samhället bland annat äldre och personer med sämre socioekonomiska bakgrunder har inte alltid tillgång till det.

Hur hittar du deltagare till en enkätundersökning?

Ta hjälp av FeedbackFrog när du vill genomföra en enkätundersökning. Vi är experter på att hitta och förmedla undersökningar till en på förhand fördefinierad grupp av respondenter. Vi rekryterar deltagare efter dina uppsatta kriterier. Det kan vara allt från ålder, kön, utbildningsnivå och bostadsort till intresse, inkomst och språk. Vi tar hand om all administration och kontakt med deltagarna. För att öka incitamentet att vara med i enkätundersökningen erhåller testdeltagarna en ersättning, ofta i form av ett presentkort.

Se här vad de skulle kosta att beställa deltagare >

  Contact us for advice

  Vanliga frågor & svar

  Lägg till ett par frågor och svar