För företag För testare flags img flags img

Fältstudier

Se hur ni kan använda fältstudier som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är en fältstudie?

Fältstudie är en kvalitativ undersökningsmetod som utförs på den plats där användaren befinner sig. Genom att observera användaren i sin naturliga miljö kan du få en ökad förståelse för hens beteende, utmaningar, aktiviteter och mål. Du kan se både hur en enskild användare beter sig och även hur hen samarbetar, avbryter och kommunicerar med andra.

Det kan vara svårt att få samma insikt om användarens beteende om undersökningen utförs i en konstruerad miljö. Det finns många olika metoder för fältstudier. I vissa studier observerar den som utför fältstudien användaren utan att själv interagerar. I andra studier interagerar observatören och intervjuar deltagaren i takt med att förståelsen ökar.

Målet med fältstudier

Fältstudier görs för att få en djupare förståelse för varför människor gör på ett visst sätt i en viss situation. Du samlar in information och data i en realistisk miljö för att förstå användarens beteende, behov och för att upptäcka nya lösningar.

Exempel på fältstudier

Det finns många situationer där fältstudier kan vara en bra undersökningsmetod att välja. Kundbesök i olika bransch- eller affärssammanhang kan till exempel vara en typ av fältstudie. Då kan du bättre förstå problem som användaren möter och ställa frågor allt eftersom du observerar och lär dig användarens beteende.

En observation utan att du själv interagerar kan vara ett sätt att förstå användarens vokabulär och hur hen hittar lösningar i olika situationer. Det kan till exempel handla att lyssna på ett supportsamtal eller observera säljare och kunder i en butik. Du kan också göra en fältstudie tidigt en produkt- eller tjänsteutveckling för att hitta en design eller utformning som tilltalar användaren.

När bör man göra en fältstudie?

Fältstudier är utmärkt som undersökningsmetod när du vill öka dina insikter om helheten av en produkt eller tjänst. I många fall kan det vara en fördel att göra studien tidigt i en produkt- eller tjänsteutveckling för att få ett användarperspektiv och i tid kunna göra justeringar och förbättringar.

Du kan också göra en fältstudie när du inte har tillräckligt mycket kunskap om dina faktiska och potentiella användare. För att utveckla produkter och tjänster som dina användare har behov av måste du se hur de agerar i sina naturliga miljöer. Genom att observera människor när de utför vissa aktiviteter kan du få reda på vad de verkligen gör, inte bara vad de säger att de gör.

En fältstudie kan resultera i att du kan förbättra användarupplevelsen. Om dina användare verkar i en miljö som du inte har tillräckligt mycket kunskap om kan fältstudier öka din förståelse. Dina användare kanske bor i ett annat land, talar ett annat språk eller tillhör en annan kultur.

Det finns också studier som inte lämpar sig för fältobservationer. Det finns helt enkelt studier som passar bättre att göra på en plats där användaren normalt inte utför aktiviteten som du vill studera. Om det du vill studera är konfidentiellt, känsligt eller privat kan till exempel användaren känns sig tryggare i en mer sluten miljö. Om studien bygger på att du ska spela in användaren och detta inte kan göras i den naturliga miljön kan också en annan plats vara att föredra. Likaså om du är mer intresserad av att studera hur användarvänlig en produkt eller tjänst är, snarare än att studera användarens miljö och sammanhang.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med fältstudier?

Fördelen med en fältstudie är att den görs i en naturlig miljö och att den därför kan öka kunskapen om användarens faktiska beteenden. Studien ger en omfattande och grundlig förståelse för användarens upplevelse.

Tyvärr är fältstudier en både tidskrävande och kostsam undersökningsmetod som kan vara svår att budgetera och finansiera. Ett alternativ i en produkt- eller tjänsteutveckling kan vara att kombinera olika undersökningsmetoder för att hålla nere kostnaderna. En enkätundersökning som är en billigare metod kan då exempelvis kombineras med en mindre fältstudie.

Ett annat alternativ för att minska kostnaderna för en fältstudie är att observera användaren med hjälp av olika audiovisuella verktyg. Då måste du dock vara medveten om att du endast ser det som kameran visar och att du kan gå miste om saker som sker utanför filmen. En annan svårighet med fältstudier är att den bygger på observatörens tolkningar. För att få fram ett så adekvat resultat som möjligt måste därför observatören distansera sig från miljön och agera opartiskt.

Så går en fältstudie till

Alla undersökningsmetoder börjar alltid med att det finns ett problem som behöver lösas, så också med en fältstudie. Vad är fältstudiens syfte och mål? Gör en ordentlig planering innan du börjar. Då är chanserna mycket större att du får ett användbart resultat av studien.

Eftersom en fältstudie ska göras där användaren befinner sig måste du ta dig till den platsen. Det kan bland annat vara en arbetsplats, ett hem, ett köpcentrum eller en skola. Gör också tydliga riktlinje för observatören om det är någon annan än du. Var i lokalen ska hen befinna sig för att inte störa deltagarens naturliga beteende? Ska hen endast observera eller också interagera med deltagaren?

Fastslå alltså vilken metod som passar bäst för din fältstudie. Det kan också vara bra att besöka platsen för studien före själva observationen ska göras.

Viktigt att hitta deltagare från rätt målgrupp i fältstudien

Du behöver även hitta personer från rätt målgrupp som vill delta i fältstudien. Ta gärna hjälp av oss på FeedbackFrog för att hitta och boka personer som är representativa för din målgrupp. Vi tar fram deltagare som passar efter de urvalskriterier vi får från dig. När alla data samlats in ska du bearbeta den och göra en analys. Resultatet av fältstudien kan sedan ligga till grund för vidareutvecklingen av din produkt eller tjänst.

    Contact us for advice

    Vanliga frågor & svar

    Lägg till ett par frågor och svar