För företag För testare flags img flags img

Fokusgrupper

Se hur ni kan använda fokusgrupp som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är en fokusgrupp?

En fokusgrupp är en kvalitativ undersökningsmetod som består av noggrant utvalda deltagare som utforskar olika aspekter och för öppna diskussioner som kan avslöja deras uppfattningar och åsikter om ett specifikt ämne. Det kan till exempel handla om en ny produkt eller tjänst, en uppdatering av en funktion eller ett förnyat koncept. En moderator leder gruppen samt tar anteckningar eller spelar in mötet.

Tanken med fokusgrupper är att så långt som möjligt minska risken för att göra felaktiga bedömningar av den produkt eller tjänst som gruppens deltagare ska diskutera. Under diskussionen kan moderatorn ta reda på vad deltagarna verkligen tror, känner, tycker och uppfattar. Fokusgrupper ska inte förväxlas med intervjuer. Värdet av fokusgrupper finns nämligen till stor del genom de interaktioner som uppstår mellan gruppens deltagare.

Hur många ingår i en fokusgrupp?

En fokusgrupp är en mindre grupp av människor. Ett vanligt antal medlemmar i en fokusgrupp är mellan fem och tio personer. Deltagarna i fokusgruppen träffas för att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om ett ämne, ge feedback och föra fram sina åsikter. Alla deltagare ska vara med i diskussionen. Är gruppen för liten finns en risk att det mer blir som en intervju och är gruppen för stor finns en risk att allas åsikter inte kommer fram. Du kan också välja att ha flera fokusgrupper. Faktorer som styr om detta är möjligt är bland annat hur många typer av deltagare du behöver och hur stor din budget är.

I en fokusgrupp finns också en opartisk moderator som tar anteckningar och som också kan hjälpa till att föra diskussionen framåt. Eftersom moderatorn styr diskussionen kan du få fram många meningsfulla insikter och användbara åsikter.

Fokusgrupper i olika faser av produkt- eller tjänsteutvecklingen

Du kan samla en fokusgrupp vid olika tidpunkter i en produkt- eller tjänsteutveckling. När en fokusgrupp används i ett tidigt skede av studien kan detta ge en ökad förståelse för användarnas behov och önskemål. Du kan helt enkelt genom fokusgruppen få en tidig feedback för produktens eller tjänstens potential. I mitten av utvecklingsskedet kan fokusgruppen träffas för att identifiera problem med tidiga prototyper och hur dessa skulle kunna lösas. Väljer du att sammankalla fokusgruppen när produkten finns på marknaden kan den till exempel inspirera till nya funktioner.

8 steg för att skapa en fokusgrupp

1. Ha ett tydligt mål och syfte

När du vet vad du vill undersöka kan du också sätta upp kriterier för vilka som passar att ingå i fokusgruppen. Klargör ditt eller dina mål för deltagarna innan gruppen träffas.

2 Konstruera frågor

Frågorna som deltagarna ska diskutera ska överensstämma med undersökningens mål och syfte. Börja med de viktigaste frågorna och avsluta med mindre viktiga. Då ökar chanserna att få ett användbart resultat. Tänk också på att frågorna ska vara öppna.

3. Rekrytera deltagare

Detta kan vara en tidskrävande process. Ta gärna hjälp av FeedbackFrog för att snabbt och effektiv sätta ihop en fokusgrupp med relevanta deltagare för ämnet.

4. Välj en moderator

En moderator ska ha självförtroende att leda och styra gruppen så att alla får komma till tals. Moderatorn ska också kunna ställa frågorna på ett relevant sätt samt komplettera med följdfrågor om det behövs. För att få ett så bra resultat som möjligt bör inte moderatorn känna någon av deltagarna i gruppen.

5. Planera träffen

Informera deltagarna om när och var gruppen ska träffas. Det är också viktigt att i förväg bestämma hur lång träffen ska vara. Fokusgruppen kan träffas via en diskussionsplattform online eller i en fysisk lokal. Skicka ut inbjudningar i god tid och glöm inte att också skicka ut påminnelser när träffen närmar sig.

6. Skriv tydliga riktlinjer

Före mötet är det också bra att delge deltagarna vilka regler som gäller under mötet. Inkludera gärna de övergripande frågorna och vilka förväntningar som finns på gruppens deltagare. Är planen att spela in mötet är det viktigt att nämna detta från början.

7. Genomför mötet

När deltagarna i fokusgruppen träffas ska mötet genomföras på ett sådant sätt att de följer undersökningens mål och syfte samt de riktlinjer som i förväg skickats ut. Moderatorn bör se till att varje fråga begränsas i tid för att samtalen ska bli effektiva. 5–20 minuter per fråga beroende på frågornas komplexitet kan vara ett lagom riktmärke.

8. Sammanställ och analysera resultatet

När fokusgruppen har träffats är det dags att sammanställa och analysera deltagarnas diskussioner för att få nya insikter och kunna förbättra produkten eller tjänsten som undersökts.

Hur hittar du deltagare till en fokusgrupp?

Till en fokusgrupp är det mycket viktigt att rekrytera rätt deltagare. Dynamiken i gruppen kan nämligen påverka resultatet. Det är viktigt att de deltagare som väljs ut har stor kunskap om ämnet.

FeedbackFrog kan hjälpa dig att sätta ihop en fokusgrupp efter dina urvalskriterier. Vad är viktigt för att din fokusgrupp ska fungera? Deltagarnas kön, inkomst, utbildningsnivå, intresse eller bostadsort?

Vi matchar ditt ämne med kvalificerade deltagare. Vi tar också hand om all administration och kontakt med deltagarna. För att öka incitamentet att vara med i en fokusgrupp utgår alltid en ersättning, ofta i form av ett presentkort.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med fokusgrupper?

Att använda fokusgrupper som undersökningsmetod ger dig god kännedom om hur gruppens deltagare verkligen känner inför en produkt eller tjänst. I en mindre grupp är personer oftast mer bekväma att dela med sig av sina åsikter och uppfattningar. Du kan därför få reda på uppfattningar som inte skulle kommit fram vid en intervju eller annan undersökningsmetod. Eftersom gruppens medlemmar är representativ för en större grupp av människor kan du använda informationen för att göra olika analyser och dra slutsatser.

Nackdelen med fokusgrupper är att det kan vara svårt att hitta en tid och plats som passar alla deltagare i gruppen. Ett möte som hålls online kan ofta vara enklare att få till. Det är ofta mer bekvämt för både deltagarna och moderatorn och blir också mer kostnadseffektivt.

En annan negativ aspekt är att gruppdynamiken i en fokusgrupp kan få deltagarna att tycka likadant och att dominerande personligheter kan få ett stort inflytande på gruppen. Det är viktigt att som moderator vara medveten om detta och ställa rätt frågor.

    Contact us for advice

    Vanliga frågor & svar

    Lägg till ett par frågor och svar