Nedan Medlemsvillkor träder i kraft den 1 januari 2023. Kontakta oss vid frågor.

INFORMATION OM FEEDBACKFROG

Genom att bli medlem hos FeedbackFrog kan du ansöka om att delta i studier som genomförs av olika företag. Syftet med studierna är att förbättra företagens befintliga eller kommande tjänster och produkter. När du medverkat i en studie på uppdrag av FeedbackFrog mottar du ersättning i form av ett presentkort. Inget anställningsförhållande råder för dig som medlem och FeedbackFrog.

FeedbackFrog erbjuder sina medlemmar möjligheten att delta i studier som genomförs både online och fysiskt på plats. Uppdragen kan vara av olika karaktär, till exempel:

 • Intervjuer
 • Tester av prototyp/app/produkt/tjänst
 • Dagboksstudier
 • Workshops
 • M.m.

ERSÄTTNINGSVILLKOR

Om du tilldelats en plats i en studie genom FeedbackFrog har du efter utfört uppdrag rätt till ersättning för ditt deltagande. Ersättningen är i form av ett presentkort och beloppet fastställs inför varje enskilt uppdrag vilket presenteras vid respektive ansökan. För att begära din ersättning efter genomfört uppdrag krävs identifiering via Mobilt BankID inne på ditt konto i medlemsportalen. 

Då ersättning i form av presentkort omfattas av svensk lag är FeedbackFrog som utbetalare skyldig att redovisa ersättningen till Skatteverket. Ersättning måste redovisas till Skatteverket till grund för sociala avgifter samt inkomstskatt. Varje kalenderår skall bedömas separat, och inkomstskatt kommer att tillämpas på totala värden över 1000kr. Eventuellt skatteavdrag för ersättning sker retroaktivt på inkomstdeklarationen och utförs inte av FeedbackFrog.

FeedbackFrog ansvarar inte för eventuella störningar eller förseningar relaterat till presentkortet. Vid tekniska problem är det utfärdaren av presentkortet som ska kontaktas. Notera att det kan dröja upp till 5 arbetsdagar efter utfört uppdrag innan ersättningen kan begäras ut.

FeedbackFrog reserverar sig rätten att avstå från att skicka ut presentkort för utfört uppdrag, om någon av följande inträffat:

 1. Att du dykt upp till uppdraget senare än 10 minuter efter avtalad tid (online eller på plats) 
 2. Att du visat en motvilja att genomföra uppdraget enligt moderatorns instruktioner 
 3. Att du uppträtt olämpligt 
 4. Uppgivit falska uppgifter

Moderatorn för uppdraget har rätt att avbryta uppdraget om något av ovanstående inträffat.

MOBILT BANKID

Vi använder oss av Mobilt BankID för att hålla en hög säkerhetsnivå samt säkerställa att utbetalad ersättning når rätt mottagare. Identifiering via Mobilt BankID möjliggör för FeedbackFrog att hämta ut ditt personnummer samt fullständiga namn, uppgifter som enligt lag krävs för att utbetalad ersättning skall redovisas korrekt till berörande Myndighet. Ingen övrig information inhämtas via identifiering med Mobilt BankID. Vi anser att Mobilt BankID är extra viktigt i och med att vi förmedlar kontakt mellan privatperson och företag. 

AVBOKNINGSPOLICY

Vänligen observera att ingen ersättning går ut i det fall att du avbokar eller inte utför uppdraget enligt överenskommelse.

• Avbokning skall göras senast 24 timmar innan din inbokade tid. Ring oss på 08-52027555 eller maila till booking@feedbackfrog.com för att avboka din tid.

• Om du avbokar senare än 24 timmar innan så leder det till en anmärkning i våra system. Om du har fått två anmärkningar så kommer du tyvärr inte kunna ansöka till fler studier.

• Om du väljer att inte dyka upp till din inbokade tid utan att meddela oss innan om att du inte kan delta så kommer du inte kunna delta i studier på sex (6) månader. Om detta upprepas ytterligare en gång riskerar du att få ditt konto avstängt.

ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN

Enbart fysiska personer får kan ha medlemskap i FeedbackFrogs medlemsportal och skall enbart inneha ett konto i medlemsportalen. Du ansvarar för alla din aktivitet på plattformen och förväntas uppge sanningsenliga uppgifter.

Om du som medlem öppnar flera konton och detta upptäcks, riskerar du att du fråntas ditt medlemskap och att kontot stängs av. Du kan även fråntas ditt medlemskap om ditt medlemskap inte syftar till att använda plattformen i enlighet med avsnittet “INFORMATION OM FEEDBACKFROG”. 

FeedbackFrog förbehåller sig rätten att stänga av ditt konto och frånta dig ditt medlemskap utan att behöva motivera åtgärden.

Som medlem på FeedbackFrog har du alltid tillgång till plattformen om ingen av ovanstående åtgärder vidtagits. Vi ansvarar inte om du har begränsad åtkomst till plattformen på grund av:

 1. Att en extern part attackerar eller på annat sätt skadar plattformen
 2. Att en extern part orsakar virus eller motsvarande
 3. Störningar i internet eller molnleverantörens infrastruktur
 4. Andra driftstörningar som orsakas av en tredje part

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

FeedbackFrog AB har total äganderätt av alla immateriella rättigheter till tjänsterna och plattformen. Immateriella rättigheter avser alla registrerade och oregistrerade rättigheter som beviljats, ansökts om eller på annat sätt nu eller hädanefter existerar under eller relaterade till patent, upphovsrätt, mönsterrätt, databasrätt, topografirätt, varumärke, tjänstemärke, rättighet att ansöka om att registrera någon av de ovan nämnda rättigheterna, affärshemligheter, rätt till opatenterat know-how och alla andra immateriella eller industriella rättigheter, i någon del av världen.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

FeedbackFrog lämnar inga garantier. Som medlem brukar du plattformen i dess befintliga skick utan garantier från vare sig FeedbackFrog eller dess leverantörer. FeedbackFrog garanterar inte att plattformen kommer vara felfri eller ständigt brukbar. Inte heller att defekter ska åtgärdas.

FeedbackFrogs och medlemmens ansvar begränsas enligt följande: 

 1. FeedbackFrog hålls inte ansvarig för följdförluster eller indirekta förluster, såsom utebliven ersättning, kostnader och/eller tidsåtgång. 
 2. Under inga omständigheter har FeedbackFrog totalt ansvar för skador, direkta eller indirekta, som uppstår från eller i samband med medlemskap.
 3. Ansvarsbegränsningen i ovan nämnda punkter ska inte gälla om Parten har agerat uppsåtligt och/eller av grov vårdslöshet.

GÄLLANDE LAG OCH TVISTELÖSNING

Avtalet ska styras av svensk materiell rätt. Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med användarvillkoren, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Plats för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Skiljeförfarandet ska föras på engelska.

ÄNDRING AV MEDLEMSVILLKOR

FeedbackFrog kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du via en notis från oss.

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor kopplat till ditt medlemskap på FeedbackFrog är du välkommen att kontakta oss enligt följande:

FeedbackFrog AB

Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm, Sweden

support@feedbackfrog.com

08 – 520 275 55