Information om och samtycke till behandling av personuppgifter

Denna informationspolicy och samtyckeshandling gäller mellan FeedbackFrog AB, org.nr. 559136-0499 (“FeedbackFrog”, ”Vi” och ”Oss”) och dig (”Du”, ”Dig” och ”Din”) som anmält intresse för att delta i marknadsundersökningar och produkttester som anordnas av Oss, själva eller i samband med tredje part.

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter avseende Dig som insamlas och behandlas av Oss inom ramen för angivet syfte. Vi behandlar Dina personuppgifter i enlighet med de krav som följer av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning (”Tillämplig Lag”).

Genom denna informationspolicy och samtyckeshandling erhåller Du den information som Du har rätt till enligt Tillämplig Lag avseende behandlingen av Dina personuppgifter, samt bekräftar Du skriftligen det samtycke till behandlingen av Dina personuppgifter som Du lämnat till Oss tidigare per telefon.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter från Dig i samband med Din intresseansökan till Oss om att delta i marknadsundersökningar eller tester av produkter samt avstämningar inför (per telefon eller e-post) av sådana marknadsundersökningar eller produkttester. Marknadsundersökningarna och produkttesterna genomförs av Oss eller av en samarbetspartner till oss (”Samarbetspartner”), på uppdrag av den kund som anlitat Oss eller vår Samarbetspartner för utförande av sådana marknadsundersökningar eller produkttester (”Kund”). Vi använder Dina personuppgifter för att informera Dig om sådana marknadsundersökningar eller produkttester och erbjuda Dig att delta i dessa.

De personuppgifter avseende Dig som kan komma att insamlas och behandlas av Oss utgörs av Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ålder, arbetsbefattning, men kan även omfatta annan information som inkomstnivå, längd, civil status, hälsotillstånd inklusive synkapacitet, konsumtionsvanor av hushållsprodukter, boendeform, antal barn och postort och annan liknande information som används för att profilera testpersoner i samband med marknadsundersökningar och produkttester.
Den lagliga grunden enligt Tillämplig Lag för vår behandling av Dina personuppgifter är det samtycke till behandlingen som Du lämnar enligt nedan.

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART

När Du väljer att delta i en marknadsundersökning eller ett produkttest, godkänner Du också att vi lämnar ut Ditt namn och telefonnummer till den Samarbetspartner som genomför marknadsundersökningen eller produkttestet för att denne ska kunna säkerställa att Du kommer till testtillfället.. När testet är genomfört raderar Samarbetspartnern Ditt namn och telefonnummer. Samarbetspartnern ansvarar efter utlämnandet till dem av Dina personuppgifter självständigt, såsom personuppgiftsansvariga enligt Tillämplig Lag, för den fortsatta behandlingen av Dina personuppgifter. Vi har inte tillgång till eller kontroll över Dina personuppgifter efter att de utlämnats till Samarbetspartnern, och vid frågor om behandlingen av Dina personuppgifter efter utlämnandet hänvisas till relevant Samarbetspartner.

Vi kan vidare lämna ut Dina personuppgifter till tredje part som utför tjänster åt oss relaterade till Dina personuppgifter, såsom tillhandahållande av IT-system och IT-relaterade tjänster inklusive lagring av personuppgifterna. Sådan tredje part, som är att anse som ett personuppgiftsbiträde enligt Tillämplig Lag, får endast behandla Dina personuppgifter för att utföra sådana tjänster åt oss, och Vi, i egenskap av personuppgiftsansvariga ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan tredje part för att garantera att Dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med våra policys och instruktioner. Sådan tredje part kan finnas lokaliserad i, och behandlingen av Dina personuppgifter kan ske, i land utanför EU/EES-området. Du godkänner härmed att sådan överföring av Dina personuppgifter sker till tredje part utanför EU/EES-området i relevanta fall. Vid sådan utföring av Dina personuppgifter till tredje land utgör Ditt samtycke laglig grund för överföringen, samt kommer vi att tillse att mottagaren åtar sig att behandla Dina personuppgifter i enlighet med Tillämplig Lag.

Vi kommer inte att lämna ut Dina personuppgifter till tredje part i andra fall, förutom om (a) det särskilt överenskommits mellan Oss och Dig, eller om (b) det är nödvändigt för att Vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. 

TID FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas under den tid som Du är registrerad hos oss för frivilligt deltagande i marknadsundersökningar eller produkttester.
Som anges under ”Samtycke till behandling” nedan, kan Du när som helst återkalla Ditt samtycke till att vi lagrar och behandlar Dina personuppgifter, varvid vi kommer att snarast upphöra med behandlingen av Dina personuppgifter och radera dem från Våra system så snart som är praktiskt möjligt (med undantag för säkerhetskopior av IT-system som kan lagras under viss begränsad tid efter sådant upphörande av behandling).

Vi gallrar även regelbundet vårt register över intresserade testpersoner, och i det fall Du inte deltagit i någon marknadsundersökning eller produkttest under de senaste tre åren kommer vi att radera Dina personuppgifter såvida Du inte meddelar att Du önskar kvarstå i Vårt register.

I det fall vi är skyldiga att behålla Dina personuppgifter under en längre tidsperiod än vad som anges ovan till följd av legala krav, såsom bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller annan lagstiftning, kommer vi att behålla Dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs enligt sådana legala krav.

Vänligen notera att ditt namn och telefonnummer även kan finnas hos Samarbetspartner enligt vad som anges under ”Delning av Dina personuppgifter med tredje part” ovan, och att du även bör kontakta sådan Samarbetspartner om du önskar att även dessa ska upphöra med behandlingen av Dina personuppgifter. 

SAMTYCKE TILL BEHANDLING

Du bekräftar härmed att Du samtycker till behandlingen av Dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna informationspolicy och samtyckeshandling.

Du kan återkalla Ditt samtycke vid var tidpunkt. Vi kommer då att snarast upphöra med behandlingen av Dina personuppgifter enligt vad som anges under ”Tid för behandling av personuppgifter” ovan. Du kan återkalla Ditt samtycke genom att kontakta Oss på de sätt som anges under ”Kontaktinformation” nedan.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OCH KLAGOMÅL

Enligt Tillämplig Lag har Du rätt att få åtkomst till, och rättelse eller radering av Dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av Dina personuppgifter, samt rätt att invända mot behandling av Dina personuppgifter. Om Du önskar utöva någon av dessa rättigheter är Du välkommen att kontakta Oss genom att kontakta Oss på de sätt som anges under ”Kontaktinformation” nedan. Du har även rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se)).

KONTAKTINFORMATION

Om du önskar utöva Dina rättigheter enligt Tillämplig Lag, eller har frågor eller klagomål avseende Vår behandling av Dina personuppgifter, är Du välkommen att kontakta Oss enligt följande:

FeedbackFrog AB
Floragatan 4B
114 31 Stockholm, Sweden

Kontaktperson:
Amanda Lilja
076-1499939
amanda@feedbackfrog.com

Vid Din förfrågan kan vi behöva vidta lämpliga åtgärder för att förvissa Oss om Din identitet, för att säkerställa att information om Dina personuppgifter endast lämnas ut till Dig.